Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Etcbase Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş.’nin (Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi Arı Teknokent 2 No:4/1 Kat:5 No:501 Maslak P.K.34467 Sarıyer / İstanbul) çalışanlarına, iş ortaklarına, müşterilerine, ziyaretçilerine, iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi veya çalışan / aday sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı olarak, yurtiçi/yurtdışı bankalar, hukuki, finansal, vergisel ve operasyonel danışmanlar, müşavirler, bağımsız denetim şirketleri, kurumsal müşteri v.b iş ilişkileri çerçevesinde ve ölçülü olarak işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

Ayrıca, kullanıcı olarak internet sitemizde iş başvurusu yapmak, ürün ve hizmetlerimizden yararlanmak, dilek ve önerilerde bulunmak, kendinizi daha iyi tanıtmak ve kullanıcı tercihlerinizi daha yakından takip edebilmemiz amacıyla internet sitemize üye olurlarken ya da bilgi sağlarken veya internet sitemizi kullanırken; adı-soyadı, e-posta vb. dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmet talebi, teklif alımı veya iş başvuruları için paylaşacağınız veya paylaştığınız tüm kişisel verileri çerezler (cookies) aracılığı ile paylaştığınız kişisel verileriniz de dâhil, internet sitesi ile KVKK md. 5/1 ve md. 6/2 uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızanız ile paylaştığınızı, bu verilerin kendinizi tanıtmak ve size daha iyi hizmet sunulabilmesi, yaptığınız veya yapacağınız başvuru veya şikâyetler ve site etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilebilmeniz amacıyla bizzat talep ettiğinizi kabul etmektesiniz. Bunun yanı sıra internet sitemizi ziyaret ettiğinizde yer sağlayıcı olarak, 5651 sayılı Kanun md. 2/1, j bendi uyarınca trafik bilgilerinizin işleneceğini dikkatinize sunmak isteriz.

Kişisel Verilerinizin Toplanması

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından tarafınıza verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi, ofisler, şubeler, yardım masası, internet sitesi, sosyal medya mecraları, eğitim, seminer, firma ziyareti, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

KVKK 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu şirketimin tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kurumların / kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • İnternet sitemizin güvenliğinin sağlanması,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Yetkili resmi kurum veya kuruluşların hukuka uygun olarak talep etmeleri halinde ilgili kurumlara gerekli bildirimlerin resmi yollarla yapılabilmesi,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini    

amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve KVKK’nın belirlediği koşullar içerisinde;

 • Ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla şirketimiz iş ortaklıklarına ya da iştiraklerimize,
 • Dış kaynaklı ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,
 • Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması amacıyla sınırlı olarak hissedarlarımıza,
 • KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kurum ve kuruluşlarına açık rızanız ya da kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz her türlü, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler; Veri sahibinin Açık Rıza metninde, KVKK’nin 5.maddesinin birinci fıkrası uyarınca vermiş olduğu rıza ile KVKK’nın 5.maddesinin ikinci fıkrasının ç,e ve f bentlerinde belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla şirketimiz tarafından toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, etcBASE tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya KVKK’nın belirlediği diğer yöntemler ile şirketimize iletebilirsiniz. (Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak veya elektronik olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmıştır.)

Şirketimizin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olduğundan; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Şirketimiz tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından hukuki ve sözleşmesel gereklilikler dışında işlenmeyecektir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi aşağıdaki “KVKK Kişisel Veri Sorgulama Talep Formu”nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi Arı Teknokent 2 No:4/1 Kat:5 No:501 Maslak P.K.34467 Sarıyer / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu  etcbase_kvkk_komite@etcbase.com   adresine iletebilirsiniz.

KVKK Kişisel Veri Sorgulama Talep Formu